АБДУРРАХМАН АВАН АВСАРЛЫ АВШАР АГАЗОР АГАСЛЫ АГБАШ АГБУЛАГ АГБУЛАГ (арм. Ахберк) АГБУЛАГ (с 1946 г. арм. Лусахпюр) АГБУЛАГ (с 1991 г. арм. Ахпурак) АГВЕРАН АГГАЛА АГДЕРЕ АГДЖА АГДЖА АРХ АГДЖАГАЛА АГДЖАГАЛА АШАГЫ АГДЖАГАЛА ЮХАРЫ АГДЖАГЫШЛАГ АГДЖАГЫШЛАГ (арм. Герапня) АГЁХУШ АГЗЫБИР АГКЕНД АГКИЛСЕ АГКИЛСЕ АГКИЛСЕ (с 1935 г. Азат) АГКИЛСЕ (с 1991 г. арм. Джермакаван) АГНАТУН АГУДИ АГХАМЗАЛЫ АДАТЕПЕ АДАТЕПЕ АДЖЫБАДЖ АДЖЫЛЫ АЗАДАШЕН АЗАДЕР АЙЛАНЛУ АЙЛУ(ЛЫ) ХАРАБА АЙРУМ АЙРУМ БОЮК АЙРУМ КИЧИК АЙРЫВЕНК АЙСАСЫ АКАРАК АКЯРАК АЛАВЕРДИ АЛАПАРС АЛАЧЫГ АЛДЕРЕ АЛИМАХМЕД АЛИМАХМЕД ГЫШЛАГЫ АЛИРЗАЛАР АЛЛАР АЛМАЛЫ АЛМАЛЫ АЛПАВА АЛХАНПЕЙЕСИ АЛЫГРЫГ АЛЫМАРДАН АЛЫЧАЛЫ АШАГЫ АЛЫЧАЛЫ ЮХАРЫ АЛЫШАР АМАГУ АМАСИЯ АМРАКАР АНГАРСАК АРАВУС АРАЛЫХ АРАЛЫХ (арм. Грибоедов) АРАЛЫХ (арм. Еразгавор) АРБАТ АРДАНЫШ АРДАРАС АРЗАКЕНД АРЗНИ АРИНДЖ АРМУТЛУ АРТИЗ АРЧУТ АТГЫЗ АХИС АХТА АХТАЛА АХТАЛА АШАГЫ АХТАЛА ЮХАРЫ АШАГЫ ГАРГАГОНМАЗ АШАГЫ ГАРХУН АШНАК АЯЗЛЫ АЯР АЯРЛЫ БАБАДЖАН БАБАКИШИ БАБАЯГУБЛУ БАДАЛ БАДЖЫОГЛУ БАЙДАК БАЙНАКАР БАЙТАР БАЛЫГЛЫ БАРАБАТУМ БАРИАБАД БАСАРКЕЧАР БАХАРЛЫ БАХЧАДЖЫГ БАХЧАЛЫ БАШКЕНД БАШНАЛЫ БАШСЫЗ БАЯНДУР БДЖНИ БЕДЖАЗЛЫ БЁЮК ГАРАКИЛСЕ БЁЮК МЕЗРЕ БЗОВАНД БИЛЕК БИНА ЕРИ БИРИНДЖИ ГЫЗЫЛ ХАРАБА БИТЛИДЖА БОЗКОСА БОЮК ГИЛАНЛАР БУГАКАР БУЛАГЛАР ВАГУДИ ВАХРАВАР ВЕДИ ВЕРМЕЗЪЯР ГАБУД ГАДЖИ БАЙРАМ ГАДЖИ ГАРА ГАДЖИ МУХАН ГАДЖИЛАР ГАДИРЛИ ГАНЛЫ ГАРАБАГЛАР ГАРАБУЛАГ ГАРАГАЯ ГАРАГАЯ ГАРАГОЮНЛУ ГАРАГЫШЛАГ ГАРАДАГЛЫ ГАРАДЖОРАН ГАРАИМАН ГАРАКИЛСЕ ГАРАКИЛСЕ (с 1935 по 1940 гг. - СИСАКАН, а после 1940 г. - СИСИАН) ГАРАЛАР ГАРАНАМАЗ ГАРАХАМЗАЛЫ ГАРАХАЧ ГАРАЧАНТА ГАРАЧИМЕН ГАРГАБАЗАР ГАСАНЛИ ГАФАН ГАЯБАШ ГАЯЛЫ ГЕДАТАГ ГЁЗЕЛДЕРЕ ГЁЙКИЛИСЕ ГЁЙКЮМБЕТ ГЁЙСУ ГЁЛЛЮ ГЁЛЬКЕНД ГЕНДЕРЕ ГЕР-ГЕР ГЁРАВАН ГЕХИ ГИНДИВАЗ ГИРАТАГ АШАГЫ ГИРАТАГ ЮХАРЫ ГОВУШУГ ГОВШУД ГОМАРАН ГОМУР ГОНДЖАЛЫ ГОРУХ ГЮНЕЙ ГОХТ ГОШ ГОШАБУЛАГ ГРАМПА ГУЛАМ АЛИ БУЗАВАНД ГУЛДЕРВИШ ГУЛУДЖАН ГУРДГУЛАГ ГУРСАЛЫ ГУСЕЙН ГУЛУ АГАЛЫ ГУШЧУ ДЕРЕСИ ГЫЗЫЛ ВАНК ГЫЗЫЛ ТАМУР ГЫЗЫЛБУЛАГ ГЫЗЫЛДАШ ГЫЗЫЛОРЕН ГЫЛЫНДЖЛЫ ГЫРХБУЛАГ ГЫСЫР ХАРАБА ГЮЛЛЮДЖА ГЮЛЛЮДЮЗ АШАГЫ ГЮЛЛЮДЮЗ ЮХАРЫ ГЮМРИ ГЮМЮШ ГЮМЮШХАНА ГЯМЯРЛИ ГЯРД ДАЙЛАХЛЫ ДАМАГИРМЕЗ ДАРАБАС ДАРГАЛЫ ДАШКЕНД ДАШКЁРПЮ ДАШЛЫ ДВИН ДЕВЕ ХАРАБАСЫ ДЕВЕЛИ ДЕЛИЛЕР ДЕЛЛЕКЛИ ДЕЛЛЕКЛИ ДЕМИРЧИЛЕР ДЕРЕ ДЖАДГРАН ДЖАННЕТЛИ ДЖАНФИДА ДЖЕБЕЧИЛИ ДЖИБИЛИ ДЖИВРИШ ДЖИЛЬ ДЖОМАРДЛИ ДЖРАХОР ДЖЫГЫН КАРАКОЮНЛУ ДЖЮЛЬ ДИАН ДИЛИЖАН ДОГГУЗ ДОНГУЗЕЙЕН ДУЛУС ДЮЗКЕНД ЕНГИДЖА (с 1978 г. арм. НОРАБАЦ) ЕНГИДЖА (с 1991 г. арм. СИСАВАН) ЕРЕВАН - ИРАВАН ЗАР ЗАРЗИБИЛ ЗЕЙВА ТЮРКИ ЗЕЙНАЛ АГАЛЫ ЗЕЙТА ЗОД ИБИШ ИЙДЕЛИ ИКИНДЖИ ГЫЗЫЛ ХАРАБА ИЛАНЛЫ ИМАНШАЛЛЫ ИНЕКДАГ ИРИНД ИСТИСУ ИТГЫРАН КАВАРТ КАДЖАРАН КАРАВАНСАРАЙ КЕЙПЯШЕН КЕМЕРЛИ КЕРИМАРХ КЕРКИБАШ КЕРПИДЖЛИ КЕСЕМЕН КЕТРАН КИРС КИЧИК ВЕДИ КИЧИК ГИЛАНЛАР КИЧИК МЕЗРЕ КОТАНЛЫ КОЧБЕК КУРУТ КЮРЕКЕНД ЛЕХВАЗ ЛОР ЛЯМБАЛИ МАЛИШКА МАРАЛЗЕМИ МАСТАРА МЕДИНА МЕЛИКЛИ МЕСИМЛИ МЕХРИ МЕХРИБАН МОЛЛА ДУРСУН МОЛЛА МУСА МУГАНЛЫ МУМУХАН МЮСАЛЛАМ НЕДЖИЛИ АШАГЫ НЕДЖИЛИ ЮХАРЫ НЕЗИРВАН НОВРУЗЛУ НУРНУС НЮВЕДИ ОГУРБЕЙЛИ ОРГОВ ОРДЯКЛИ ОХТАР ОХЧАБЕРТ ОХЧУОГЛУ ПАРБИ ПАТРИНДЖ ПАШАКЕНД ПЕЯХАН ПИРИЛИ АШАГЫ ПИРМЕЛЕК ПИРТИКАН ПОЛАД ПОР ПЮРУЛУ РАНДЖБАР РАХМАНКЕНД РЕЙХАНЛЫ САБУНЧУ САВАНГАР САГМОСАВАНК САДАНАГАДЖ САЛАХ САЛЛЫ САРАЛ САРВАНЛАР САРИАР САРЫЯГУБ СИЗНЕК СИРКАТАС СИСИАН (с 1940 г. арм. АЦАВАН) СОЙЛЕН СОЛАК СОФУЛУ СОЮГБУЛАГ СУБАТАН СУЛТАН АЛИ ГЫШЛАГЫ СУЛТАНАБАД СЮНИК ТАГАМИР ТАЙТАН ТАЛИН ТЮРК ТЕКАЛИ ТЕКИЯ ТЕПЕГЁЙ БЁЮК ТЕПЕГЁЙ КИЧИК ТЕРП ТОРПАГГАЛА ТОСС ТОХЛУДЖА ТУЛИ НАБИ ТЮРКМЕНЛИ ЮХАРЫ УДЖАН УЛУХАНЛЫ УРУД УШУ ХАГГЫХЛЫ ХАЛЛАВАР ХАНДЖИГАЗ ХАТУНАРХ АШАГЫ ХАЧАПАРАХ ХЕЙИРБЕЙЛИ ХЕЛИСЕ ХЕРРЕТЛИ ХОРВАДЫХ ХОРС ЧАЙКЕНД ЧАНАХЧЫ ЮХАРЫ ЧАРБАХ АШАГЫ ЧАРБАХ ЮХАРЫ ЧАХМАХ ЧИВА ЧИВИНЛИ ЧИКДАМЛЫ ЧИЧЕКЛИ ЧОБАНГЕРЕКМЕЗ ШАБАДИН ШАГАП ШАМБ ШАМЛЫГ ШАХ ВАРИД ШЕЙХ ХАДЖИ ШЕКИ ШИДЛИ ШИНКАВИТ ШИРАЗЛЫ ШИШГАЯ ШОЛЛЮ ДЕМИРЧИ БЁЮК ШОЛЛЮ ДЕМИРЧИ КИЧИК ШОЛЛЮ МЕХМАНДАР ШОР АЛЫ ШУРНУХ ШЫХЛАР ЭВЛИ ЭКЕРЕК ЭЛЕЕЗ ЭМИРХЕИР ЭХЕНГЧИ ЮВА ЮХАРЫ ГАРГАГОВМАЗ ЮХАРЫ ГАРХУН ЯГУБЛУ ЯЙДЖИ ЯМАНДЖАЛЫ ЯРПЫЗЛЫ ЯСАХЛЫ

Интерактивная карта "Азербайджанские топонимы на территории современной Армении"

На этой интерактивной карте вы видите территорию современной Республики Армения. Красные метки показывают места расположения азербайджанских топонимов, которые имели место здесь за 400 лет до появления на Кавказе Армении. В 1935-1991гг. шел процесс методичного вымарывания, арменизации исконно азербайджанских топонимов. Наряду с этим азербайджанские деревни ликвидировались вместе с тюркским названием либо сливались с армянскими. Кликнув красные метки, вы увидите исконно азербайджанское название местности, дату ее арменизации, современное армянское название, проследите динамику спада исконно азербайджанского населения под прессингом насилия и в результате этнических чисток. Все топонимы расположены с точным соблюдением географических координат.
© 2019
Code by AzInWEB